Reklamacje i Zwroty

Procedura Rozpatrywania Reklamacji (pobierz .pdf)

 

1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: (Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji dostępnego w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji)

 

Nola Lamp sp. z o.o.
68-840 Budzyń, Rogozińska 78
tel. +48 61 250 45 40
e-mail: sklep@nolalamp.pl
url: www.nolalamp.pl

 

2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika.

3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.

4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

5. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.

6. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:

a) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online  dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;

b) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym lub innymi organami;

             c) możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.

 

Formularz Zgłoszenia Reklamacji (pobierz .pdf)

 

………………………., ……………………………….
(miejsce)                     (data)


…………………………………………
(imię i nazwisko Klienta)
…………………………………………
(adres do korespondencji)
…………………………………………
(numer telefonu)
…………………………………………
(adres e-mail)

 

Nola Lamp sp. z o.o.
Poznań 60-689, ul. Obornicka 309
tel. +48 61 250 45 40
e-mail: sklep@nolalamp.pl
url: www.nolalamp.pl

 

Oświadczam, że zgłaszam reklamację w sprawie umowy sprzedaży, zawartej w dniu ………………………

nr zamówienia……..………nr paragonu/faktury………….……. i dotyczącej zakupu następującego towaru:

1) ………………………………………………………………… za cenę ……………………………………,
2) ………………………………………………………………… za cenę ……………………………………,
3) ………………………………………………………………… za cenę ……………………………………,

4) ………………………………………………………………... za cenę ……………………………………,

Powyżej wskazany towar jest wadliwy, ponieważ:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Do niniejszej reklamacji załączam / nie załączam* fotografie obrazujące ww. wadliwość towaru.

Powyżej opisana niezgodność towaru z umową jest istotna / nieistotna*.

W związku z powyższym, w razie uznania reklamacji, żądam**:
1) przedstawienia przez Państwa propozycji w zakresie usunięcia wady albo
2) żądam wymiany towaru na nowy albo
3) zamiast wymiany rzeczy żądam usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Panią/Pana*. Przyjmuję do wiadomości, że przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru bez wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby mnie inny sposób zaspokojenia;
4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7) .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

………………………………………………..
(imię, nazwisko i podpis Klienta)